*ENGLISH BELOW!!!*

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ‘LA GRANDE FINALE 17 JUNI 2023’  van Diamond Genetics B.V., gevestigd te Wijhe (versie 2023) 

Artikel 1. Definities 

 1. 1. In deze “Algemene Veilingvoorwaarden ‘La Grande Finale 2023’ (de “Veilingvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
  a. Artikel: een artikel in deze Veilingvoorwaarden; 
 2. b. Bieder: een persoon die meebiedt als potentiële Koper tijdens de Veiling; 
 3. c. BTW: omzetbelasting; 
 4. d. Consument: een Koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
 5. e. Dier(en): de (verzamel)naam voor hetgeen wordt geveild, zijnde embryo’s, vaarskalveren of koeien; 
 6. f. Embryo: een ongeboren kalf; 
 7. g. Koopovereenkomst: de overeenkomst van verkoop en koop van een Lot die tijdens de Veiling tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt, overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1
 8. h. Koopsom: het bedrag waarvoor het Lot tijdens de Veiling door DG aan de Koper is toegewezen, exclusief de Veilingkosten en BTW; 
 9. i. Koper: een natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon die als koper optreedt bij een Koopovereenkomst; 
 10. j. Levering: het moment dat het Dier daadwerkelijk fysiek wordt geleverd; 
 11. k. Lot(s): de aangeboden kavel, welke kan bestaan uit een embryo, vaarskalf of koe. 
 12. l. Veiling: de door DG georganiseerde veiling ‘Le Grande Finale 2023’; 
 13. m. Veilingvoorwaarden: deze Algemene Veilingvoorwaarden ‘Le Grande Finale 2023’ zoals vastgesteld door DG; 
 14. n. Secretariaat: het secretariaat van DG met contactgegevens info@diamond-genetics.nl; 
 15. o. Toewijzing: de verklaring van DG aan de Koper, houdende de mededeling dat het Lot, onder de verplichting tot betaling van de Koopsom en de kosten, aan de Koper is toegewezen; 
 16. p. DG: “Diamond Genetics B.V., kantoorhoudende te (8131 PK) Bremmelerstraat 8 Wijhe en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54387493; 
 17. q. Veilingcatalogus: de catalogus met Lots (Dieren) welke voorafgaand aan de Veiling wordt gepubliceerd op de website www.eurogenes.com en fysiek verkrijgbaar is voorafgaand aan de Veiling op locatie; 
 18. r. Veilingkosten: kosten die door DG aan de Koper in rekening worden gebracht, te weten 10% van de Koopsom, exclusief BTW; 
 19. s. Veilingsite: de website waarop de Veiling zal plaatsvinden, met URL: www.cowbuyer.com 
 20. t. Verkoper: de verkopende partij JK Eder Holsteins, (4285 WJ) Oudendijk 75 Woudrichem, die als Verkoper optreedt bij de Koopovereenkomst; 
 21. 2. Aan de hiervoor in dit Artikel 1 gedefinieerde begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe. Deze begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 

Artikel 2. Algemeen 
1. Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de Veiling gesloten Koopovereenkomsten alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. 
2. DG draagt er zorg voor dat potentiële bieders van de Veiling tijdig vóór de aanvang van de Veiling kennis kunnen nemen van deze Veilingvoorwaarden welke zijn te vinden op de website, als ook voorafgaand aan de Veiling op locatie beschikbaar zullen zijn. 
3. Deze Veilingvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en deze tekst is bindend. Indien de Veilingvoorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal, zal, in geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Veilingvoorwaarden, uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn. 
4. Elke deelnemer aan de Veiling geeft daarmee te kennen bekend te zijn met deze Veilingvoorwaarden en met de inhoud daarvan in te stemmen. 
5. De Verkoper garandeert dat alle Dieren welke worden geveild op het moment van de Veiling vrij zijn van IBR, BVD, Leptospirose, Para A gecertificeerd en Salmonella Onverdacht. 
6. Dieren zijn voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen en op afspraak bij de Verkoper. 
7. Consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Veiling. Er is geen sprake van bedenktijd of herroepingsrecht. 

Artikel 3. Voorbereiding, uitvoering en toezicht Veiling 
1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door DG bepaald. DG bepaalt de gang van zaken voorafgaande aan en ten tijde van de Veiling en heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Lots niet te veilen of niet toe te wijzen, de volgorde van veilen te veranderen, een bod niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. 
2. Bieders dienen zich voor online deelname aan de Veiling digitaal te registreren op www.cowbuyer.com. Iedere Bieder krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord. Door zich te registeren, verklaren Bieders bekend te zijn met de Veilingvoorwaarden en onvoorwaardelijk met de inhoud daarvan in te stemmen. 
3. Ieder Bieder is verantwoordelijk voor zijn of haar (digitale) handelingen en biedingen. 
4. DG heeft tijdens de Veiling het recht onjuistheden in door of namens haar gedane (mondelinge en schriftelijke) uitingen alsmede, al of niet tijdens de Veiling, gemaakte fouten te corrigeren. 
5. De verkoper garandeert gedurende zes weken dat alle catalogusgegevens correct zijn. De zekerheid van ouderlijke afstamming door bloedgroepbepaling in ET-nakomelingen komen voor. Eventuele onjuistheden in de catalogus worden tijdig bekend gemaakt en indien van toepassing gecorrigeerd tijdens de veilingupdate. 
6. Zij die deelnemen aan de Veiling zijn verplicht om de door of namens DG gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen, en aanvaarden het feit dat bij de Veiling technische storingen kunnen optreden waardoor een digitaal gedaan bod mogelijk niet goed wordt verwerkt. 
7. Bij dubbele biedingen, zowel op locatie als online, en eventuele geschillen ten tijde van de Veiling beslist DG. 
8. Inc. ETN waarvan een kloon in de stamboom voorkomt zal op de pagina van het Lot worden vermeld. 

Artikel 4. Wijze van veilen en totstandkoming Koopovereenkomst 
1. De Dieren worden als Lot bij opbod verkocht, in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden. 
2. Het bieden geschiedt op locatie bij opbod en vindt openlijk op duidelijk waarneembare wijze plaats, in de regel door het opsteken van een hand of vinger OF door het digitaal invoeren van een bod. Iedere Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn of haar bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico. Indien een Bieder is gemandateerd door een samenwerkingsverband van kopers of een rechtspersoon, dient dit bij de registratie van de Bieder voor de Veiling te worden vermeld aan DG. Bieder wordt gehouden aan zijn of haar bod tot dat een hoger bod is geaccepteerd. 
3. Het Lot wordt toegewezen aan de hoogste Bieder. Vanaf het moment van Toewijzing, komt de Koopovereenkomst tussen de Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage 1
4. Zo spoedig mogelijk – ten tijde of na afloop van de Veiling – zal DG de Koopovereenkomst met de gewonnen Lots aan de Koper ter ondertekening voorleggen, welke per ommegaande, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, de ondertekende Koopovereenkomst aan DG dient te retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van de Koopovereenkomst door Koper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan. 
5. De Koopovereenkomst komt rechtstreeks en uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper. DG factureert aan de Koper, maar heeft verder uitsluitend de rol van bemiddelaar middels het faciliteren van de Veiling (zowel op locatie als online). 

Artikel 5. Betaling en Levering 
1. Na Toewijzing van een Lot stelt DG een factuur op en dient de Koper de Koopsom, te vermeerderen met 10% Veilingkosten en BTW, aan DG te voldoen op een door deze aan te wijzen bankrekening binnen zeven (7) dagen na aankoop op de veiling. Bij in gebreke blijven van Koper door niet tijdige betaling heeft DG een retentierecht op het Lot. 
2. Indien er sprake is van overgang van een Lot naar een andere lidstaat van de Europese Unie, kan DG op verzoek van de Koper een factuur opstellen waarop het BTW nultarief wordt vermeld. De Koper verplicht zich aan de voorwaarden te voldoen voor een rechtsgeldige intracommunautaire transactie en de Verkoper verplicht zich om daaraan zijn medewerking te verlenen. De Koper wordt gehouden om binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst aan te tonen dat bij deze koop sprake was van een rechtsgeldige communautaire transactie. Mocht blijken dat toepassing van gemeld BTW nultarief toch niet mogelijk is, dan is de Koper verplicht de verschuldigde BTW alsnog per ommegaande aan DG te voldoen. De Koper vrijwaart DG voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van een rechtsgeldige intracommunautaire transactie. 
3. In geval de Koper woonachtig is in een derde land (niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie), zal een BTW nultarief worden berekend. 
4. Het eigendom van een Dier gaat niet eerder op de Koper over dan nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan. 
5. Ieder Lot wordt op de dag van de veiling op de dag van de Veiling aan Koper geleverd en is vanaf dat moment volledig voor rekening en risico van de Koper, ook indien de fysieke verplaatsing van het Lot pas in de toekomst plaats vindt. Fysieke verplaatsing van het Lot van de Veiling locatie is pas toegestaan als het volledige factuurbedrag is voldaan. DG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de in dit Artikel opgenomen bepalingen. 

Artikel 6. Wanprestatie 
1. Indien de Koper van oordeel is, dat het Dier na de feitelijke levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, dient hij de Verkoper hiervan binnen drie (3) dagen nadat is vastgesteld dat het Dier niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, doch in elk geval binnen een (1) maand na de feitelijke levering, in kennis te stellen door middel van een aan de Verkoper te verzenden aangetekende brief. De Koper dient een afschrift van deze brief te zenden aan DG. De Koper kan zich na ommekomst van een (1) maand na de feitelijke levering niet langer op het feit beroepen dat het Dier niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
1. DG sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, de Verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot de navolgende gevallen:
a. de gezondheidstoestand van de te veilen Dieren; 
b. wanneer een in de Veilingcatalogus vermeld Dier uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden; en 
c. gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving of in welke andere vorm dan ook. 
2. DG is niet aansprakelijk voor fouten in de Veilingcatalogus. Op de Koper rust de verantwoordelijkheid om de juistheid van deze gegevens te controleren. 
3. In het geval van vaarskalveren is Verkoper aansprakelijk voor een termijn van twee (2) jaren na verkoop dat het vaarskalf niet uit een tweelingzwangerschap van het andere geslacht komt (aantoonbaar via bloedtest) of onvruchtbaar is. 
4. Dieren welke worden verkocht zijn niet verzekerd. Verzekering voor ziektes Johnes, Salmonella of Neospora, of een levensverzekering kan op kosten van de Koper worden afgesloten. Verkoper kan op verzoek hierbij assisteren. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 
1. Op deze Veilingvoorwaarden en alle overeenkomsten die met deze Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG). 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Veilingvoorwaarden dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle. 

 GENERAL AUCTION CONDITIONS ‘LA GRANDE FINALE 17 JUNE 2023’ of Diamond Genetics B.V., established at Wijhe (version 2023) 

Article 1. Definitions 

 1. 1. In these “General Auction Conditions ‘La Grande Finale 2023′” (the “Auction Conditions“), the following definitions shall apply: a. Article: an article in these Auction Terms and Conditions; 
 2. b. Bidder: a person bidding as a potential Buyer during the Auction; 
 3. c. VAT: sales tax; 
 4. d. Consumer: a Buyer who is a natural person and not acting in the exercise of a profession or business; 
 5. e. Animal(s): the (collective) name for that which is being auctioned, being embryos, heifer calves or cows; 
 6. f. Embryo: an unborn calf; 
 7. g. Purchase Agreement: the contract of sale and purchase of a Lot concluded between the Seller and the Buyer during the Auction, in accordance with the model attached as Appendix 1
 8. h. Purchase Price: the amount for which the Lot has been allocated by DG to the Buyer during the Auction, excluding the Auction Costs and VAT; 
 9. i. Buyer: a natural person, partnership or legal entity acting as buyer in a Purchase Agreement; 
 10. j. Delivery: the moment when the Animal is actually physically delivered; 
 11. k. Lot(s): the offered lot, which may consist of an embryo, heifer calf or cow. 
 12. l. Auction: the ‘Le Grande Finale 2023’ auction organised by DG; 
 13. m. Auction Conditions: these General Auction Conditions ‘Le Grande Finale 2023’ as adopted by DG; 
 14. n. Secretariat: the secretariat of DG with contact details info@diamond-genetics.nl; 
 15. o. Allotment: the declaration by DG to the Buyer informing him that the Lot, subject to the obligation to pay the Purchase Price and costs, has been allotted to the Buyer; 
 16. p. DG: “Diamond Genetics B.V., office located at (8131 PK) Bremmelerstraat 8 Wijhe and registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 54387493; 
 17. q. Auction Catalogue: the catalogue of Lots (Animals) published on the website www.eurogenes.com prior to the Auction and physically available prior to the Auction on location; 
 18. r. Auction costs: costs charged by DG to the Buyer, namely 10% of the Purchase Price, excluding VAT; 
 19. s. Auction Site: the website on which the Auction will take place, with URL: www.cowbuyer.com 
 20. t. Seller: the selling party JK Eder Holsteins, (4285 WJ) Oudendijk 75 Woudrichem, acting as Seller to the Purchase Agreement; 
 21. 2. In these Auction Terms, the terms defined above in this Article 1 shall have the meanings indicated thereafter. These terms may be used in singular or plural form without loss of substantive meaning. 

Article 2. General 
1. These Auction Terms shall apply to all Purchase Agreements concluded during the Auction as well as to all agreements resulting therefrom. 
2. DG shall ensure that potential bidders for the Auction can, in good time before the start of the Auction, take note of these Auction Terms and Conditions, which can be found on the website and will also be available on location prior to the Auction. 
3. These Auction Terms and Conditions have been drawn up in the Dutch language and this text is binding. If the Auction Terms and Conditions have also been drawn up in another language, in the event of a dispute regarding the content or purport of these Auction Terms and Conditions, only the Dutch text and its meaning in the Dutch jurisdiction will be binding. 
4. Each participant in the Auction thereby indicates that they are familiar with these Auction Terms and Conditions and agree to their contents. 
5. The Seller guarantees that all Animals auctioned at the time of the Auction are free of IBR, BVD, Leptospirosis, Para A certified and Salmonella Unsuspected. 
6. Animals can be viewed prior to the Auction and by appointment at the Seller’s premises. 
7. Consumers are excluded from participating in the Auction. There is no cooling-off period or right of withdrawal. 

Article 3. Preparation, execution and supervision Auction 
1. The preparation and conduct of the Auction shall be at the sole discretion of DG. DG shall determine the course of events prior to and at the time of the Auction and shall have the power, without giving reasons, to admit or not admit persons to the Auction, not to auction or not to allocate one or more Lots, to change the order of auction, not to recognise a bid and/or to declare it invalid, to suspend, resume, extend or cancel the Auction and to take such other measures as it deems necessary. 
2. Bidders must digitally register for online participation in the Auction at www.cowbuyer.com. Each Bidder will receive a username and password. By registering, Bidders declare to be familiar with the Auction Terms and Conditions and unconditionally agree to their content. 
3. Each Bidder is responsible for his or her (digital) actions and bids. 
4. During the Auction, DG has the right to correct inaccuracies in statements made (verbally and in writing) by it or on its behalf as well as mistakes, whether or not made during the Auction. 
5. The seller guarantees for six weeks that all catalogue details are correct. Assurance of parental parentage by blood group determination in ET offspring occurs. Any inaccuracies in the catalogue will be announced in good time and corrected during the auction update if applicable. 
6. Those participating in the Auction are obliged to follow the instructions and directions given by or on behalf of DG, and accept the fact that technical failures may occur during the Auction which may result in a digital bid not being processed properly. 
7. In case of duplicate bids, both on-site and online, and any disputes at the time of the Auction, DG will decide. 
8. Inc ETN whose clone appears in the pedigree will be listed on the Lot page. 

Article 4. Method of auctioning and formation of Sales Agreement 
1. The Animals will be sold as Lots by auction, in the condition they are in at the time of auction. 
2. Bidding shall take place on site by bidding and shall take place openly in a clearly observable manner, generally by raising a hand or finger OR by entering a bid digitally. Each Bidder shall be deemed to bid for himself/herself and shall be bound by his/her bid, which shall be deemed to be unconditional and irrevocable. Bidder bids at his/her own expense and risk. If a Bidder is mandated by a partnership of buyers or a legal entity, this must be indicated to DG when the Bidder is registered for the Auction. Bidder will be held to his/her bid until a higher bid is accepted. 
3. The Lot will be allotted to the highest Bidder. From the time of Allotment, the Purchase Agreement between the Buyer and Seller is established on the terms set out in the model attached as Annex 1
4. As soon as possible – at the time or at the end of the Auction – DG will submit the Purchase Agreement with the Lots won to the Buyer for signature, who must return the signed Purchase Agreement to DG by return of post, but at the latest within five (5) working days, for the sole purpose of establishing the formation of the Purchase Agreement. Unsigned return of the Purchase Agreement by the Buyer shall not affect the formation of the Purchase Agreement. 
5. The Purchase Agreement is concluded directly and exclusively between the Seller and the Buyer. DG invoices the Buyer, but otherwise only has the role of intermediary by facilitating the Auction (both on site and online). 

Article 5. Payment and delivery 
1. After Allocation of a Lot, DG will issue an invoice and the Buyer must pay the Purchase Price, plus 10% Auction Costs and VAT, to DG on a bank account to be designated by DG within seven (7) days of purchase at the auction. If the Buyer defaults by not paying on time, DG shall have a lien on the Lot. 
2. If there is a transfer of a Lot to another Member State of the European Union, DG may, at the Buyer’s request, issue an invoice showing zero VAT. The Buyer undertakes to comply with the conditions for a legally valid intra-Community transaction and the Seller undertakes to cooperate. The Buyer shall be obliged to prove within five (5) working days after the conclusion of the Purchase Agreement that this purchase was a legally valid intra-Community transaction. Should it appear that application of the reported zero VAT rate is not possible after all, the Buyer shall be obliged to pay the VAT due to DG immediately. The Buyer shall indemnify DG against any damage resulting from non-compliance with the conditions of a legally valid intra-Community transaction. 
3. In case the Buyer is resident in a third country (not being a member state of the European Union), a zero VAT rate will be charged. 
4. Ownership of an Animal does not pass to the Buyer until after it has fulfilled all its financial obligations under the Purchase Agreement. 
5. Each Lot is delivered to the Buyer on the day of the Auction and from that moment onwards is entirely for the account and risk of the Buyer, even if the physical movement of the Lot does not take place until the future. Physical relocation of the Lot from the Auction location is only permitted once the full invoice amount has been paid. DG is not liable for the consequences of failure to comply with the provisions of this Article. 

Article 6. Default 
1. If the Buyer is of the opinion, that the Animal does not comply with the Purchase Agreement after the actual delivery, he must inform the Seller of this within three (3) days after it has been established that the Animal does not comply with the Purchase Agreement, but in any case within one (1) month after the actual delivery, by means of a registered letter to be sent to the Seller. The Buyer shall send a copy of this letter to DG. After expiry of one (1) month after the actual delivery, the Buyer may no longer claim that the Animal does not comply with the Purchase Agreement. 

Article 7. Liability 
1. DG excludes, to the extent permitted by law, any liability towards the Buyer, the Seller and third parties and in particular, but not limited to the following cases:
a. the state of health of the Animals to be auctioned; 
b. when an Animal listed in the Auction Catalogue is ultimately not offered for auction; and 
c. consequential damages, such as damages in the form of loss of profits or in any other form. 
2. DG is not liable for errors in the Auction Catalogue. It is the responsibility of the Buyer to check the accuracy of these details. 
3. In the case of heifer calves, Seller is liable for a period of two (2) years after sale that the heifer calf does not come from a twin pregnancy of the opposite sex (demonstrable by blood test) or is infertile. 
4. Animals which are sold are not insured. Insurance for diseases Johnes, Salmonella or Neospora, or life insurance can be taken out at the Buyer’s expense. Seller can assist in this upon request. 

Article 8. Applicable law and dispute resolution 
1. These Auction Terms and Conditions and all agreements related to or arising from these Auction Terms and Conditions are governed exclusively by Dutch law, with the complete exclusion of the applicability of the Vienna Sales Convention (CISG). 
2. All disputes arising from these Auction Terms and Conditions or further agreements related to or arising from these Auction Terms and Conditions must be submitted to the competent court in the district of Zwolle.