ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Diamond Genetics B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en
(aanvullende) overeenkomsten tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Diamond Genetics B.V. (hierna verder te noemen: ”DIAMOND GENETICS ”) en een Opdrachtgever,
waarop DIAMOND GENETICS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover door partijen
van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk – op onderdelen – is afgeweken.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met
DIAMOND GENETICS een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve
deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden dient door partijen uitdrukkelijk schriftelijk
te worden overeengekomen. Indien voor een bijzonder geval afwijkende voorwaarden zijn
overeengekomen, dan blijven voor alle overige transacties deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
van DIAMOND GENETICS , ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Opdrachtgever naar zijn
eigen of andere algemene voorwaarden. DIAMOND GENETICS wijst uitdrukkelijk de door Opdrachtgever
van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer
geaccepteerd.

1.5 DIAMOND GENETICS heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor reeds
aanvaarde opdrachten zullen echter steeds gelden de voorwaarden, bedingen en bepalingen, die van
kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. DIAMOND GENETICS zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is
medegedeeld of kenbaar geworden.

1.6 Met betrekking tot de (tussen-)kopjes zoals deze in de onderhavige voorwaarden worden gehanteerd,
geldt dat hieraan op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. De (tussen- )kopjes laten
onverlet de inhoud en gelding van ieder (sub)artikel zoals gebruikt in deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Alle aanbiedingen, ook die, gedaan door middel van door DIAMOND GENETICS uitgegeven
prijslijsten, zijn slechts vrijblijvend, indicatief en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2 DIAMOND GENETICS kan tot het moment dat een offerte door de kopende partij volledig is aanvaard
de prijs en/of de voorwaarden aanpassen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door
DIAMOND GENETICS . Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van
DIAMOND GENETICS , danwel uit het feit dat zij binnen 14 dagen uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2 Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de gesloten overeenkomst, binden DIAMOND
GENETICS slechts indien deze binnen een termijn van 14 dagen door haar schriftelijk worden bevestigd.

3.3 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding of offerte wordt verstrekt,
wordt de verstrekte factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame
binnen drie werkdagen na factuurdatum.

3.4 DIAMOND GENETICS is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen met betrekking tot zowel de betalings- als overige
verplichtingen van Opdrachtgever.

3.5 DIAMOND GENETICS is bevoegd om, indien dit noodzakelijk danwel wenselijk wordt geacht voor een
juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgave.

3.6 Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie en eventuele bescheiden te verschaffen welke nodig
zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door DIAMOND GENETICS gehanteerde prijzen
exclusief BTW, inen uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en kosten.

4.2 Termijnleveringen worden uitgevoerd tegen prijzen, geldende op de dag van aflevering, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 De door DIAMOND GENETICS gehanteerde prijzen worden bevestigd middels de
opdrachtbevestiging, en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
bekende prijsbepalende factoren.

4.4 DIAMOND GENETICS is gerechtigd om in de vorm van een toeslag op de in dit artikel bedoelde
prijzen aan opdrachtgever door te berekenen alle niet in die prijzen berekende (meerdere) kosten,
rechten, lasten en belastingen, die met de import, de productie, het verrichten van diensten, de
verwerking, de belading, het vervoer, de lossing of de levering, verband houden, voorzover die (meerdere)
kosten, rechten, lasten en belastingen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst aan DIAMOND
GENETICS niet bekend waren en tijdens een normale uitvoering daarvan voor haar ontstaan of aan haar
in rekening worden gebracht. Indien een prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft Opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Indien tussen partijen een korting, van welke aard en onder welke benaming ook, op de in dit artikel
bedoelde prijzen wordt overeengekomen, heeft DIAMOND GENETICS te allen tijde het recht deze korting
zonder inachtneming van een termijn in te trekken of te wijzigen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor
overeengekomen omzetbonussen.

Artikel 5 – Levering en transport

5.1 Embryo’s en sperma worden standaard verkocht volgens IncoTerms Exit Works.

5.2 Mannelijk en vrouwelijk vee standaard verkocht volgens Inco Terms Exit Works.

5.3 Stieren voor KI bestemming buiten de Online Stieren Veiling om worden ingekocht van klanten
volgens Delivery Duty Paid (DDP). Het risico en de kosten van de quarantaine, het transport naar de
quarantaine zijn dus voor de verkoper.

5.4 Stieren voor KI bestemming binnen de Online Stieren Veiling www.onlinebullsale.com om worden
verkocht onder inkoop voorwaarden Inco Terms Ex Works.

5.5 Opdrachtgever is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze conform
de inhoud van de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop
deze bij hem worden bezorgd.

5.6 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens alle aanvullende kosten, waaronder in ieder
geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn.

5.7 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter bezorging wordt aangeboden,
danwel het moment waarop het gekochte conform de inhoud van de overeenkomst ter beschikking wordt
gesteld.

5.8 Het is DIAMOND GENETICS toegestaan verkochte goederen in delen te leveren. Dit geldt niet indien
een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is
DIAMOND GENETICS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.9 Indien de aard van de goederen zich niet leent voor opslag, is DIAMOND GENETICS gerechtigd de
zaken door te verkopen, onverminderd haar aanspraak jegens Opdrachtgever op volledige
schadevergoeding.

Artikel 6 – Levertijden

6.1 De in de overeenkomst en aanbieding opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als
zogenaamde ‘fatale’ termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Overschrijding van de levertermijn, hoe dan ook ontstaan, geeft de Opdrachtgever geen recht op
enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, ontvangst van de producten te weigeren en/of
betaling achterwege te laten. Wel heeft Opdrachtgever het recht DIAMOND GENETICS schriftelijk een
nieuwe redelijke termijn te stellen, welke nimmer minder dan 14 dagen zal bedragen, bij niet inachtneming
waarvan Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd is de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te
ontbinden. Opdrachtgever heeft ook in dit geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden
schade.

Artikel 7 – Monstername

7.1 Indien door DIAMOND GENETICS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren
goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zal
worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 – Wijzigingen en annulering

8.1 Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien de gewenste wijziging
schriftelijk aan DIAMOND GENETICS is medegedeeld door Opdrachtgever en deze vervolgens door
DIAMOND GENETICS schriftelijk akkoord is bevonden. Kosten en eventuele schade welke het gevolg zijn
van deze wijziging, kunnen door DIAMOND GENETICS aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.2 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel danwel
gedeeltelijk annuleert, wordt 20% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening
gebracht, onverminderd het recht van DIAMOND GENETICS om volledige schadevergoeding van
Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dienen alle facturen te worden betaald door middel van
een wettig betaalmiddel, uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De Opdrachtgever zal derhalve van
rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken, zonder dat een afzonderlijke
ingebrekestelling is vereist.

9.2 Het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is, bij niet stipte betaling van het overeengekomen
bedrag op de vervaldag; wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, tot boedelafstand
overgaat, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd; wanneer enig
beslag op het geheel danwel een gedeelte van de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
wanneer Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden;
enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt; overgaat
tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen
de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat
tot wijziging van de doelstelling van zijn onderneming. Zulks onverminderd het recht van DIAMOND
GENETICS op vergoeding van kosten, schade en interesten.

9.3 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
rente, boete(s) en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.4 Indien de Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is
Opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan DIAMOND GENETICS de rente verschuldigd over alle te late
betalingen van 2 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand
geldt als een volledige maand. Tevens is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke
incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door DIAMOND GENETICS worden gemaakt om
tot incasso van de door Opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals
declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarder, zaakwaarnemers en incassobureaus.

9.5 Indien DIAMOND GENETICS bijvoorbeeld in financieel of zakelijk opzicht ongunstige berichten
ontvangt over Opdrachtgever, is DIAMOND GENETICS gerechtigd, ook indien deze situatie zich voordoet
na schriftelijke bevestiging van de opdracht, vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor
betaling te eisen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft DIAMOND
GENETICS het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van DIAMOND GENETICS
tot vergoeding van (on)kosten en winstderving.

9.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in dit artikel alsmede in deze
overeenkomst zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10 – Klachten

10.1 De Opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de goederen en/of diensten te
controleren of de levering met de bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij
daarvan direct, althans binnen 8 dagen na (af)levering schriftelijk melding moet maken bij DIAMOND
GENETICS .

10.2 Klachten behoren direct nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden door
Opdrachtgever of afnemer gemeld te worden bij DIAMOND GENETICS , bij gebreke waarvan
Opdrachtgever wordt geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.3 Indien Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht de goederen in onveranderde staat te laten, totdat
DIAMOND GENETICS de klachten heeft onderzocht.

10.4 Reclames dienen DIAMOND GENETICS rechtstreeks binnen de in dit artikel genoemde termijn(en)
na aflevering van de betreffende goederen schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond der klachten, alsmede onder vermelding van factuur- en pakbonnummer. Ieder recht
van reclame vervalt indien de goederen reeds in gebruik zijn bij Opdrachtgever (danwel een derde), welke
door behandeling, bewaring of transport, aard, uiterlijk of samenstelling heeft veranderd.

10.5 Klachten geven Opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten terwijl verrekening uitdrukkelijk
wordt uitgesloten.

10.6 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij DIAMOND GENETICS
en wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.7 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever goederen van DIAMOND GENETICS zal keuren of
laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen nadat hem daartoe door of
namens DIAMOND GENETICS de gelegenheid is geboden, worden de goederen geacht door
Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

10.8 Ingeval van tijdige en gegronde reclamatie zal DIAMOND GENETICS naar eigen keuze alsnog de
overeengekomen prestatie leveren, de goederen herstellen, vervangen of crediteren.

10.9 Retournering van het geleverde door Opdrachtgever kan slechts geschieden na voorafgaande
schriftelijke toestemming van DIAMOND GENETICS , onder de door haar te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 – Verplichtingen DIAMOND GENETICS

11.1 DIAMOND GENETICS zal zich zoveel mogelijk inspannen om te voldoen aan de van overheidswege
gestelde eisen ten aanzien van de door haar te verkopen goederen. De goederen worden alleen ter
verkoop aangeboden, nadat ze vaktechnisch uitgebreid zijn onderzocht en de overeengekomen
eigenschappen in overeenstemming zijn met de daarbij behorende omschrijvingen.

11.2 Gegevens vermeld in nieuwsbrieven, advertenties, documentatie en bij lezingen, danwel uitlatingen
van medewerkers van DIAMOND GENETICS , zijn niet bindend en kunnen nimmer gezien worden als
enige vorm van garantie. DIAMOND GENETICS is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten en
afwijkingen daarin.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 DIAMOND GENETICS is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is
verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Indien DIAMOND GENETICS door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder
andere, maar niet beperkt tot, vertraagde levering door Opdrachtgevers van DIAMOND GENETICS , heeft
DIAMOND GENETICS het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en de
overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een
redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding verplicht te zijn.

12.3 Opdrachtgever heeft daarentegen niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtgever
kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is.
Ontbinding dient in dat geval schriftelijk binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de termijn van een
maand plaats te vinden.

12.4 Onder overmacht worden onder meer – maar niet limitatief – verstaan: oorlog, staat van beleg,
oproep, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, gebrek aan hulpmiddelen,
tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen en/of communicatiemiddelen,
verkeersstoornissen, defect aan machines en/of gereedschappen, besmettelijke veeziekten, redelijkerwijs
onvoorzienbare slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van de bij de uitvoering van de
overeenkomsten gebruikte en te gebruiken runderen, sperma en embryo’s (waaronder begrepen de
aanwezigheid van ongewenste – en de afwezigheid van gewenste – genen, tegenvallende
drachtresultaten en onverwacht lange duur van de dracht), alsmede het niet nakomen door derden van
hun verplichtingen jegens DIAMOND GENETICS door welke oorzaak ook, zonder dat DIAMOND
GENETICS invloed van een ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

12.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk
schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom

13.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, behoudt DIAMOND GENETICS de auteursrechten,
alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte
goederen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en offertes. Deze
goederen blijven eigendom van DIAMOND GENETICS en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming
en op straffe van verbeurte van een boete van € 25.000,– voor iedere overtreding te voldoen aan
DIAMOND GENETICS , niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt,
ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Voor gebreken in geleverde goederen alsmede terzake van (bijkomende) dienstverlening is de
aansprakelijkheid van DIAMOND GENETICS beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het
factuurbedrag, danwel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat DIAMOND GENETICS in het
kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet
indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DIAMOND GENETICS of haar leidinggevende
ondergeschikten.

14.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen DIAMOND GENETICS verzekerd
is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
– niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke
oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
– DIAMOND GENETICS is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van
de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken)
danwel personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.

14.3 In ieder geval is DIAMOND GENETICS niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt
door handelingen of werkzaamheden zoals verricht door Opdrachtgever of derden na levering, danwel het
onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid als gevolg daarvan voor het doel, waarvoor
Opdrachtgever het heeft aangeschaft.

14.4 Meer in het bijzonder is DIAMOND GENETICS nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van redelijkerwijs niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare besmettelijk veeziekte(n), (duur
van de) dracht, slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van bij de uitvoering van de
overeenkomsten gebruikt(e) sperma, embryo’s en/of runderen. DIAMOND GENETICS is derhalve ook niet
aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met aanwezigheid (respectievelijk
afwezigheid) van niet gewenste (respectievelijk gewenste) erfelijke eigenschappen (bijvoorbeeld in
verband met recessieve genen) van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikt(e) runderen,
sperma en embryo’s.

14.5 Evenmin is DIAMOND GENETICS aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt bij toepassing
of het gebruik van een (bijkomend) advies, danwel werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van DIAMOND GENETICS.

14.6 Vanaf het moment van levering van de goederen aan Opdrachtgever, is DIAMOND GENETICS
gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder betaling van schadevergoeding, ongeacht of de
schade is ontstaan tengevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere
oorzaak.

14.7 DIAMOND GENETICS kan nimmer aansprakelijkheid worden gesteld voor fouten gemaakt door haar
embryo transplantatie specialisten en/of IFV laboratorium specialisten. Specifiek sluit DIAMOND
GENETICS dan ook enige vorm van aansprakelijkheid uit wanneer er sperma/en of eicellen verwisseld
zouden zijn door medewerkers van DIAMOND GENETICS.

14.8 De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid van DIAMOND GENETICS of haar ondergeschikten

14.9 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld, dan is DIAMOND
GENETICS niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.
Opdrachtgever vrijwaart DIAMOND GENETICS voor aanspraken van en door derden.

14.10 In het geval Diamond Genetics optreedt als tussenpartij tussen ontvangsterbedrijf en eigenaar van het te implanteren embryo,
kan Diamond Genetics nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt op het ontvangsterbedrijf in welke vorm dan ook.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

15.1 De eigendom van alle door DIAMOND GENETICS aan Opdrachtgever verkochte producten blijft bij
DIAMOND GENETICS zolang Opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Opdrachtgever de vorderingen uit de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang
Opdrachtgever de vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen
niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

15.2 Door DIAMOND GENETICS afgeleverde goederen die krachtens het vorige subartikel onder
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht. Opdrachtgever is daarbij niet bevoegd de desbetreffende goederen te verpanden of daar
enig ander (beperkt) recht op te vestigen.

15.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet
zal doen, is DIAMOND GENETICS gerechtigd de afgeleverde goederen waarop het in het eerste lid van
dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derde(n) weg te (doen) halen.
Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het
door hem verschuldigde (factuur)bedrag of gedeelte daarvan.

15.4 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van DIAMOND GENETICS :
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffings-, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan
DIAMOND GENETICS te geven;
– alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen te verpanden aan DIAMOND GENETICS conform artikel 3:239 BW;
– de vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan DIAMOND GENETICS conform artikel 3:239 BW;
– onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door DIAMOND
GENETICS onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle
rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen; – de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan te merken als eigendom van DIAMOND GENETICS ;
– medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die DIAMOND GENETICS ter bescherming van
haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de geleverde goederen wil treffen en welke Opdrachtgever
niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf; 15.5 Indien Opdrachtgever na sommatie
van DIAMOND GENETICS in gebreke blijft medewerking te verlenen als bedoeld in het hiervoor
genoemde lid van dit artikel, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van de
openstaande vordering op Opdrachtgever, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de
openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke het verzuim van
Opdrachtgever voortduurt, onverminderd het recht van DIAMOND GENETICS om daarnaast nakoming
c.q. volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Indeplaatsstelling

16.1 Zowel terzake de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst als terzake de uitvoering van die
overeenkomst, is DIAMOND GENETICS gerechtigd een ander in haar plaats te stellen. Opdrachtgever
geeft DIAMOND GENETICS nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De
indeplaatsstelling komt tot stand, zodra DIAMOND GENETICS , mede namens degene die in haar plaats
wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

17.1 Indien Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige
andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de
aanvraag daartoe wordt gedaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot
liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of essentiële delen van zijn onderneming of bij
stillegging van zijn bedrijf, danwel enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van
Opdrachtgever, heeft DIAMOND GENETICS het recht de nakoming van zijn verplichtingen, ook als een
begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten danwel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte daarvan te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd
alle overige aan DIAMOND GENETICS toekomende rechten. Alsdan zullen alle op Opdrachtgever
uitstaande vorderingen terstond opeisbaar worden.

Artikel 18 – Toepasselijkheid recht en geschillen

18.1 Op alle offertes, overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten Wenen 11 april 1980, trb, 1981, 184 en 196,61), is op deze
overeenkomst niet van toepassing.

18.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
juridisch aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement
Gelderland. Zulks behoudens voorzover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in
de weg zouden staan.

18.3 Ingeval van geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten of diensten zijn
partijen, zij het slechts op eenparig schriftelijk verzoek, bevoegd om deze te onderwerpen aan een
bindend advies van een onpartijdige deskundige, te weten de organisatie Gezonde Dieren (GD) gevestigd
te Deventer. De uitspraak van deze benoemde dienst is voor beide partijen bindend. De aangewezen
dienst zal beslissen, nadat hij beide partijen in ieder geval in de gelegenheid heeft gesteld hun standpunt
éénmaal schriftelijk en éénmaal mondeling toe te lichten en na zonodig getuigen te hebben gehoord. Hij
bepaalt in zijn beslissing tevens welke van de partijen de kosten, aan het advies verbonden, geheel of ten
dele heeft te dragen